За Нас

Жечо Добрев

Жечо Добрев има над 10 години стаж като мениджмънт консултант натрупан в английско-американската компания Beyond Philosophy – първата консултантска компания изцяло фокусирана на клиентското преживяване. За това време Жечо е посветил на изучаването на управлението на клиентското преживяване и човешката психология много над десетте хиляди часа необходими за да го превърнат в експерт в областта. Но най-ценното е опитът натрупан от практическата работа с много от водещите организации в световен мащаб, сред които Caterpillar, FedEx, American Express, Heineken,
Michelin, Roche, Pfizer, AT&T, Sprint , Maersk Line и др.

Жечо е работил в широк спектър от сектори и култури – от ИТ компании в Канада до производител на сторителни и минно-добивни машини в Китай и Индия; от телекомуникации в ОАЕ и Саудитска Арабия до компании за финансови услуги във Великобритания и САЩ.

Като част от ангажиментите с тези компании Жечо провежда клиентски проучвания с най-напреднали статистически методи, преначертава пътят на клиентите, създава запомнящи се преживявания, провежда обучение на ръководните екипи и фронтовата линия, говори на конференции на висшето ръководство, но най-важното – вдъхновява организации да поемат по пътя на подобряване на клиентското преживяване и да постигнат страхотни резултати по пътя.

Жечо е част от екипа, който помогна на най-голямата компания в света за превоз на контейнери по вода и суша да подобри вероятността клиентите да я препоръчат (NPS®) с 40 процентни пункта за 30 месеца, като в резултат на това от обема на превозеният товар нараства с 10%. Жечо също така ръководи работата с дъщерното дружество на British Airways отговорно за програмата за чести полети и клиентска лоялност, която е отличена с награда за клиентско преживяване.

Експертиза: Разработване на стратегия за клиентите; Клиентски проучвания; Дизайн и Ре-дизайн на клиентски преживявания; Измерване на клиентското преживяване; Психология на потребителите; Емоционално измерване; Разпознаване на емоции по лицевата динамика; Маркетингови стратегии; Тренинги, Конференции и Уъркшопи

Партньори

Вихра Найденова

Вихра Найденова, Phd и с над 15 години опит като стратегически бизнес партньор в сферата на подбора, развитието и консултирането в интернационални организации. Има опит в стратегическото консултиране и управление на човешките ресурси във финансовия, ритейл и ИТ сектори.

Има опит в различни бизнеси в България, Германия и Австрия като треньор и коуч и е сертифицирана в Practitioner Coach Diploma от Noble Manhatten Coaching, акредитирани от международните институти IIC&M, както и Institute of Leadership and Management.

Помага на бизнес лидерите като стратегически партньор за постигане на максимални резултати чрез добри програми за развитие на човешките ресурси.

Експертиза:  Разработване на стратегия за служителите и клиентите; клиентски проучвания и проучвания на мнението и ангажираността на служителите; Дизайн и Ре-дизайн на клиентски преживявания; Психология на потребителите; Емоционално измерване; Обучения и уъркшопи; Мастер майнд групи за генериране на идеи.

Таня Бояджиева

Таня Бояджиева е завършила математическата гимназия в София, а после и информатика. Има магистърски степени по управление на човешките ресурси от Western Advanced Central University в САЩ и по информатика в специалност „Теория на управлението и кибернетика“ от СУ. Тя е хоноруван преподавател по управление на човешките ресурси в две магистърски програми на Софийския университет (СУ) и на Нов български университет (НБУ).

Таня има над 20 годишен опит като мениджър и управленски консултант. Опитът й включва 5 години като мениджър ЧР консултиране в Deloitte България и 6 години като завеждащ консултантския отдел на Ernst&Young България. Сертифициран консултант е по британския стандарт „Инвеститори в хора”. Таня Бояджиева е основател и първи председател на Българска асоциация за управление на хора и е работила активно през годините за въвеждане на професионален подход в България при управлението на хора.

Личната мисия на Таня Бояджиева е да помага на хората и организациите да развият пълния си потенциал. През последните няколко години тя търси, прилага и активно популяризира иновативни управленски практики, които водят до постигане на хуманна, балансирана и същевременно продуктивна работна среда в организациите.

„ЕКСПИРИЕНС ЕКОНОМИ КОНСУЛТ” ЕООД стартира проект за преодоляване на икономическите последици от епидемията COVID-19

 

Администативен договор за безвъзмездна финансова полощ №
BG16RFOP002-2.073- 14289-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се изпълнява в рамките на процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Основната цел на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. За целта „ЕКСПИРИЕНС ЕКОНОМИ КОНСУЛТ” ЕООД получи 10 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 8 500 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 

Проектът стартира на 17.09.2020 г. и е със срок на изпълнение три месеца до 17.12.2020 г.

 

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.073-14289-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕКСПИРИЕНС ЕКОНОМИ КОНСУЛТ” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.

–––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––-

Договор № BG16RFOP002-2.073-14289-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.