Измерватели на на клиентското преживяване

Това, което се измерва, се прави! Този постулат е верую за болшинството ръководители на организации и затова много се стремят да измерват и клиентското преживяване. Повечето ръководители си задават въпроса дали да измерват удовлетвореността на клиентите (Customer Satisfaction), склонността на клиентите да препоръчат организацията / марката (NPS – Net Promoter Score®), усилията на клиентите при използване услугите /продуктите на организацията (Customer Effort Score) или индекс от мерки.

Проблемът, обаче, е намирането на мерките, които биха довели до най-голяма промяна на тези измерватели и измерването именно на тези аспекти на клиентско преживяване.

Измерватели на Преживяването ≠ Измерватели на Клиентската Лоялност

  • Измерват клиентското преживяване
  • Това са аспекти от клиентското преживяване
  • По-променливи
  • По-лесно податливи на въздействие
  • Измерват клиентските нагласи и поведение
  • Краен резултат от клиентското преживяване
  • По-трудно променливи
  • По-малко податливи на въздействие